ผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4

(The 7th RMUTR  National Conference and The 4th  RMUTR International Conference)

มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Moving Towards Sustainable Development Goals)

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566
ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระดับการสนับสนุน

จำนวนเงินสนับสนุน

สิทธิประโยชน์

Platinum Supporter

100,000 บาท ขึ้นไป

· รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด

· มีการกล่าวหรืออ้างถึงการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ณ วันแถลงข่าว ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลัก

· มีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (Logo) บนฉากหลังเวทีและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดการประชุม

· ได้รับสิทธิโฆษณาบนป้ายแอลอีดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้ง 4 พื้นที่

· ได้รับสิทธิโฆษณาหน้าสีเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4 ส่วนของปกในด้านหน้าเล่มสูจิบัตรและบทคัดย่อของการประชุมวิชาการฯ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เล่มรายงานสืบเนื่องฯ

· ได้รับช่วงเวลานำเสนอผลิตภัณฑ์ เป็นเวลาไม่เกิน 20 นาที

· ฟรี คลิปวิดีโอนำเสนอ 15 วินาที (ผู้ให้การสนับสนุนเป็นผู้จัดทำ)

· ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน จำนวน 2 บูธ ขนาดบูธละ 2 x 2 เมตร (รวม 4 x 2 เมตร) โดยได้รับสิทธิ์ในการเลือกพื้นที่ก่อน

· ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

· ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 4 ท่าน

· ฟรี ห้องพัก 2 ห้อง 4 ท่าน  / 2 คืน

· กล่าวหรืออ้างถึงอย่างเป็นทางการในการเปิดและปิดการประชุมวิชาการฯในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลัก

Gold Supporter

50,000 บาท ขึ้นไป

· รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด

· มีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (Logo) บนฉากหลังเวทีและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดการประชุม

· ได้รับสิทธิโฆษณาบนป้ายแอลอีดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้ง 4 พื้นที่

· ได้รับสิทธิโฆษณาหน้าสีเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4 ส่วนของปกในด้านหลังเล่มสูจิบัตรและบทคัดย่อของการประชุมวิชาการฯ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เล่มรายงานสืบเนื่องฯ

· ฟรี คลิปวิดีโอนำเสนอ 15 วินาที (ผู้ให้การสนับสนุนเป็นผู้จัดทำ)

· ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน จำนวน 1 บูธ ขนาดบูธละ 2 x 2 เมตร

· ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

· ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 2 ท่าน

· ฟรี ห้องพัก 1 ห้อง 2 ท่าน / 2 คืน

· กล่าวหรืออ้างถึงอย่างเป็นทางการในการเปิดและปิดการประชุมวิชาการฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนรอง

Silver Supporter

30,000 บาท ขึ้นไป

· รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด

· มีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (Logo) บนฉากหลังเวทีและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดการประชุม

· ได้รับสิทธิโฆษณาบนป้ายแอลอีดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้ง 4 พื้นที่

· ได้รับสิทธิโฆษณาหน้าขาว-ดำ 1 หน้ากระดาษ A4 ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เล่มรายงานสืบเนื่องฯ

· ฟรี คลิปวิดีโอนำเสนอ 15 วินาที (ผู้ให้การสนับสนุนเป็นผู้จัดทำ)

· ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน จำนวน 1 บูธ ขนาดบูธละ 2 x 2 เมตร

· ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน