สาขาบทความที่เปิดรับ

กลุ่มที่ 1 การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม
– การออกแบบ การจัดการ และการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยาศาสตร์กายภาพ และชีวภาพ
– คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
– พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
– กฎหมาย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
– การศึกษาและภาษาศาสตร์
– อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
– เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
– มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

กลุ่มที่ 3 การออกแบบและงานสร้างสรรค์
– สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
– ศิลปะประยุกต์และงานสร้างสรรค์