มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ในหัวข้อ นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation : B-inno2016) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (The 2nd RMUTR National Conference (Building Innovation 2017 : Sustainable Smart Building)) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา พ.ศ. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The 3rd RMUTR National Conference : The Integration of knowledge for Sustainable Society) ในระหว่างวันที่ 18-20กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ในปี พ.ศ. 2562จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (Increasing Research to Sustainable Economic and Society)  และในปี พ.ศ.2563 ได้เลื่อนจัดการประชุมวิชาการออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จนในปี พ.ศ.2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ได้ปรับรูปแบบเป็นการประชุมวิชาการออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  และนำเผยแพร่สู่สาธารณะทางโซเชียลมีเดีย และในปี พ.ศ. 2565 ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ บูรณาการเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่สังคมดิจิทัลวิถีใหม่ (Technology and Creativity Integration Toward New Normal of Digital Society) ใน 3 กลุ่มสาขา ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และกลุ่มที่ 3 การออกแบบและงานสร้างสรรค์ และปี พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4   ในหัวข้อ  มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Moving Towards Sustainable Development Goals)  ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566  ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในรูปแบบ on site และ on line ระดับนานาชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตรและหน่วยงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่รวบรวมผลงานทางด้านงานวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง เป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะส่งผลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

           นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการขององค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์แก่สังคม รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่าง ๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมพลวัตร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์  นิสิต/นักศึกษา ได้ติดตามข้อมูล ทิศทาง และการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิจัย และได้รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย

3. เพื่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

4. เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้ แนวความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยสำหรับนักวิจัยมือใหม่ อาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา

5. เพื่อเป็นช่องทางในการคัดสรรผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพ นำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การบรรยายพิเศษ

แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมนำเสนอผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ รูปแบบออนไซด์ (Onsite) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ดังนี้

  1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 เป็นการนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ รูปแบบออนไซด์ (Onsite) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

– การออกแบบ การจัดการ และการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

– วิทยาศาสตร์กายภาพ และชีวภาพ

– คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร

– พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

– กฎหมาย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

– การศึกษาและภาษาศาสตร์

– อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

– เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

– มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

กลุ่มที่ 3 การออกแบบและงานสร้างสรรค์

– สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

– ศิลปะประยุกต์และงานสร้างสรรค์