นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ (ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ)

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ
(ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ)