โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565
บูรณาการเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่สังคมดิจิทัลวิถีใหม่
Technology and Creativity Integration Toward New Normal of Digital Society

สาขาบทความที่เปิดรับ (รูปแบบออนไลน์)

กลุ่มที่ 1

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 1. การออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการอาคาร
 2. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
 3. การจัดการอุตสาหการ เครื่องกล และระบบอัตโนมัติ
 4. วิทยาศาสตร์กายภาพ และชีวภาพ
 5. คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
 6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 2

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

 1. กฎหมาย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 2. การศึกษาและภาษาศาสตร์
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 4. เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

 


กลุ่มที่ 3

การออกแบบและงานสร้างสรรค์

 1. สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 2. ศิลปะประยุกต์และงานสร้างสรรค์
อัตราค่าลงทะเบียน

บัญชีประชุมวิชาการระดับชาติ

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
ชื่อบัญชี ค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่บัญชี 459-0-53246-8   
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนในระบบลงทะเบียน หรือ ทางอีเมล rmutrcon@rmutr.ac.th โดยระบุรายละเอียดรหัสบทความ พร้อมข้อมูลการออกใบสำคัญรับเงิน และที่อยู่การจัดส่ง

เอกสารดาวน์โหลด
ส่งบทความ
รูปแบบการนำเสนอ
 1. การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)นำเสนอด้วยPower Point

1.1 ผู้นำเสนอจัดทำไฟล์ VDO ใช้เวลาในการนำเสนอความยาวไม่เกิน 10 นาที ด้วยนามสกุล .mp4

1.2 ในการนำเสนอต้องเห็นหน้าของผู้นำเสนอ

1.3 ผู้นำเสนอส่งไฟล์ VDO ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทาง https://forms.gle/sG9PwfxQ6xHFeazz7

1.4 ในวันที่นำเสนอบทความจริง ผู้นำเสนอจะต้องเข้าร่วมในการประชุม ด้วยโปรแกรม ZOOM เพื่อตอบข้อคำถามจากคณะกรรมการประจำห้อง หากมิได้เข้าร่วมในห้องประชุมออนไลน์ ทางผู้จัดงานถือว่าท่านมิได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมzoomได้ที่ https://zoom.us/download

1.5 ศึกษาการใช้งาน โปรแกรม ZOOM เพื่อการจัดทำ VDO นำเสนอได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=k3oGFTOsyKU

 1. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)นำเสนอด้วยVDO นำเสนอโดยใช้ไฟล์ PowerPoint  4 หน้า ซึ่งสรุปเนื้อหา/หัวข้อในโปสเตอร์

2.1 ผู้นำเสนอจัดทำไฟล์ VDO ใช้เวลาในการนำเสนอความยาวไม่เกิน 10 นาที ด้วยนามสกุล .mp4

2.2 ในการนำเสนอต้องเห็นหน้าของผู้นำเสนอ

2.3 ผู้นำเสนอส่งไฟล์ VDO ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทาง https://forms.gle/sG9PwfxQ6xHFeazz7

2.4 ในวันที่นำเสนอบทความจริง ผู้นำเสนอจะต้องเข้าร่วมในการประชุม ด้วยโปรแกรม ZOOM เพื่อตอบข้อคำถามจากคณะกรรมการประจำห้อง หากมิได้เข้าร่วมในห้องประชุมออนไลน์ ทางผู้จัดงานถือว่าท่านมิได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมzoom ได้ที่ https://zoom.us/download

2.5 ศึกษาการใช้งาน โปรแกรม ZOOM เพื่อนำ VDO นำเสนอได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=k3oGFTOsyKU

2.6 ดาวน์โหลดไฟล์ โปสเตอร์ https://bit.ly/3NfYE0J

**ดังนั้นผู้นำเสนอโปสเตอร์ จะต้องส่งไฟล์โปสเตอร์ 1 ไฟล์ ขนาด 80*120 ซม.  และ VDO นำเสนอ 1 ไฟล์ ลงในลิงค์ ข้อ 2.3 **

เอกสารการประชุม

ผู้สนับสนุน