Menu Close

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน

Platinum Supporter

100,000 บาทขึ้นไป
• รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด
• มีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (Logo) บนฉากหลังเวทีและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดการประชุม
• ได้รับสิทธิโฆษณาหน้าสีเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4 ในปกในส่วนหน้าหนังสือรวบรวมเอกสารการประชุมวิชาการฯ
• ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน (Booth) โดยได้รับสิทธิ์ในการเลือกพื้นที่ก่อน
• ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน
• ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 4 ท่าน
• ฟรี ที่พัก 2 ห้อง
• กล่าวหรืออ้างถึงอย่างเป็นทางการในการเปิดและปิดการประชุมวิชาการฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลัก

ผู้สนับสนุน

Gold Supporter

50,000 บาทขึ้นไป
• รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด
• มีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (Logo) ในแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดการประชุม
• ได้รับสิทธิโฆษณาหน้าสีเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4 ในปกในส่วนหลังหนังสือรวบรวมเอกสารการประชุมวิชาการฯ
• ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน (Booth)
• ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
• ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 2 ท่าน
• ฟรี ที่พัก 1 ห้อง
• กล่าวหรืออ้างถึงอย่างเป็นทางการในการเปิดและปิดการประชุมวิชาการฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนรอง

ผู้สนับสนุน

Silver Supporter

30,000 บาทขึ้นไป
• รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด
• มีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (Logo) ในแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดการประชุม
• ได้รับสิทธิโฆษณาหน้าขาว-ดำ ครึ่งหน้ากระดาษ A4 ในหนังสือรวบรวมเอกสารการประชุมวิชาการฯ
• ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน (Booth)
• ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
• ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 2 ท่าน

ผู้สนับสนุน

Booth

พื้นที่ละ 20,000 บาท
• รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด
• ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน (Booth)
• ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
• ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 2 ท่าน