Menu Close

รูปแบบการนำเสนอ

ภาคบรรยาย

ภาคโปสเตอร์

นิทรรศการ

คำชี้แจงการนำเสนอภาคบรรยาย

การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้วย Power Point โดยใช้เวลาในการนำเสนอ และซักถามเรื่องละไม่เกิน 15 นาที (ควรเตรียมไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PDF

1. ผู้นำเสนอ มีเวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที โดย นำเสนอ 10 นาที และ ถาม-ตอบ เป็นเวลา 5 นาที
2. การเตือนด้วยกริ่ง
    ครั้งที่ 1 ในนาทีที่ 7 (เหลือเวลาในการนำเสนอ 3 นาที)
    ครั้งที่ 2 ในนาทีที่ 10 (หมดเวลาในการนำเสนอ)
3. หลังจากสิ้นสุดการนำเสนอผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้นำเสนอผลงาน

คำชี้แจงการนำเสนอภาคโปสเตอร์

การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด ดาวน์โหลด  และ ผู้นำเสนอประจำที่ โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด

ผู้นำเสนอประเภทโปสเตอร์สามารถลงทะเบียนส่งโปสเตอร์ในวันที่ 8 ก.ค. 2563  ตั้งแต่เวลา 14:00 – 17:00. น. หรือ วันที่ 9 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 09:00 น.

ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 โรงแรม  รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

คำชี้แจ้งการนำเสนอประเภทนิทรรศการ

ผู้ร่วมจัดนิทรรศการนำอุปกรณ์การจัดนิทรรศการเข้าภายในพื้นที่การจัดงานตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 โรงแรม  รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร