ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ชำระเงินภายในวันที่

2 มิถุนายน 2562

ชำระเงินตั้งแต่วันที่

3 มิถุนายน 2562

เรื่องแรก

เรื่องถัดมา(เรื่องละ)

เรื่องแรก

เรื่องถัดมา(เรื่องละ)

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

1.นักศึกษา (แนบบัตรนักศึกษาคู่หลักฐานการชำระเงิน)

1,800

900

2,000

900

2.อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป

3,000

1,500

3,500

1,500

ผู้เข้าร่วมโดยไม่นำเสนอผลงาน

1.นักศึกษา (แนบบัตรนักศึกษาคู่หลักฐานการชำระเงิน)

1,500

1,500

2.อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป

2,500

2,500

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

การรับชำระค่าลงทะเบียน :
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
ชื่อบัญชี ค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่บัญชี 459-0-53246-8

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้ตีพิมพ์บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว

>> หลังจากชำระเงินแล้วนำภาพถ่าย/หลักฐานการชำระเงินแนบเข้าระบบ ในเมนูชำระเงิน

(กรณี นักศึกษา ให้แนบภาพถ่ายบัตรนักศึกษามาด้วย)Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924