รหัสบทความ
กลุ่มที่ 1 การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Integration of Science and Technology)
101 วิศวกรรมการออกแบบ และการก่อสร้าง
102 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
103 การจัดการอาคาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร
104 วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
105 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ
106 วิศวกรรมอุตสาหการ
107 วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
108 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1010 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน

คุณศิรินภา ขาวผ่องอำไพ
คุณปาณิสรา อินเล็ก

โทรศัพท์ 02 441 6060 มือถือ 0812568595

 

รหัสบทความ
กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (Social Science for Society and Community Development)
201 กฎหมาย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
202 การศึกษาและภาษาศาสตร์
203 ศิลปประยุกต์และงานสร้างสรรค์
204 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
205 บริหารธุรกิจและการจัดการ

ผู้ประสานงาน

คุณสมกมล ภัทรกิจโสภณ
คุณพัชรี สุขสมัย

โทรศัพท์ 02 441 6060 มือถือ 0812568595

 Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924