Category Archives: หน้าหลัก

  • 0

กำหนดการรับบทความ

ระยะเวลา กิจกรรม
19 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์และประกาศรับบทคัดย่อ/ บทความฉบับสมบูรณ์
17 มีนาคม 2562 ปิดรับบทคัดย่อ
31 มีนาคม 2562 แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ
20 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายการรับบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)
2 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายการชำระเงินค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ
26-28 มิถุนายน 2562 กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

 


  • 0

ขั้นตอนการส่งบทความ

อยู่ระหว่างดำเนินการ


  • 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ในหัวข้อ นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation : B-inno2016) ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 ในชื่อหัวข้อ นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (The 2nd National RMUTR Conference (Building Innovation 2017 : Sustainable Smart Building) ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 3 ในชื่อหัวข้อ การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The 3rd National RMUTR Conference : The Integration of knowledge for Sustainable Society)” ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
และในปี พ.ศ.2562 ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ขึ้นในหัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (Increasing Research to Sustainable Economic and Society)” โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Integration of Science and Technology) และ กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (Social Science for Society and Community Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตรและหน่วยงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานทางวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง เป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะส่งผลต่อการสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการขององค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ แก่สังคม รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมพลวัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต/นักศึกษาได้ติดตามข้อมูล ทิศทาง และการเปลี่ยนแปลงใน การพัฒนาทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ
2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิจัย และได้รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย
3. เพื่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้ แนวความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยสำหรับนักวิจัยมือใหม่ อาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา
5. เพื่อเป็นช่องทางในการคัดสรรผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพ นำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน สังคมได้อย่างมี ประสิทธิภาพWarning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924