ขั้นตอนการส่งบทความ

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความฉบับสมบูรณ์ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/download/
  2. นักวิจัยจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์
  3. สมัครใช้งานระบบ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/signup/   (คู่มือการนำบทความเข้าสู่ระบบ)
  4. ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล และแนบไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ เข้าสู่ระบบ (ไฟล์บทความ ต้องแนบนำเข้าทั้งประเภท .docx และ .pdf)
  5. ตรวจสอบผลตอบรับบทความในระบบ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/login/ (กรณีลืมรหัสผ่าน)
  6. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และแนบหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/login/
  7. ส่งไฟล์บทความฉบับแก้ไขทางอีเมล rmutrcon@rmutr.ac.th

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  1. สมัครใช้งานระบบ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/signup/
  2. ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล
  3. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และแนบหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/login/

การตรวจสอบรายชื่อ

การชำระเงิน

การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน