SPONSORS

ร่าง

ระดับการสนับสนุน จำนวนเงินสนับสนุน สิทธิประโยชน์
 Platinum Supporter  100,000 บาทขึ้นไป
 • รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด
 • มีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (Logo) บนฉากหลังเวทีและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดการประชุม
 • ได้รับสิทธิโฆษณาหน้าสีเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4 ในปกในส่วนหน้าหนังสือรวบรวมเอกสารการประชุมวิชาการฯ
 • ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน (Booth) โดยได้รับสิทธิ์ในการเลือกพื้นที่ก่อน
 • ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน
 • ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 4 ท่าน
 • ฟรี ที่พัก 2 ห้อง
 • กล่าวหรืออ้างถึงอย่างเป็นทางการในการเปิดและปิดการประชุมวิชาการฯในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลัก
 Gold Supporter  50,000  บาทขึ้นไป
 • รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด
 • มีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (Logo) ในแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดการประชุม
 • ได้รับสิทธิโฆษณาหน้าสีเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4 ในปกในส่วนหลังหนังสือรวบรวมเอกสารการประชุมวิชาการฯ
 • ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน (Booth)
 • ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
 • ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 2 ท่าน
 • ฟรี ที่พัก 1 ห้อง
 • กล่าวหรืออ้างถึงอย่างเป็นทางการในการเปิดและปิดการประชุมวิชาการฯในฐานะเป็นผู้สนับสนุนรอง
 Silver Supporter  30,000  บาทขึ้นไป
 • รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในพิธีเปิด
 • มีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน (Logo) ในแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดการประชุม
 • ได้รับสิทธิโฆษณาหน้าขาว-ดำ ครึ่งหน้ากระดาษ A4 ในหนังสือรวบรวมเอกสารการประชุมวิชาการฯ
 • ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน (Booth)
 • ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
 • ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 2 ท่าน
 Booth  พื้นที่ละ 20,000 บาท
 • ฟรี พื้นที่แสดงผลงาน (Booth)
 • ฟรี ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
 • ฟรี การเข้าร่วมงานเลี้ยง/ค่าอาหาร 2 ท่าน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/download/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณปาณิสรา อินเล็ก โทร. 02 441 6059 ต่อ 2423