หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์ >>กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์<< 

ประชาสัมพันธ์ >>ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และนำเสนอบทความ Oral และ Poster<<


ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบ COMMENT

1. ผู้ส่งบทความตรวจสอบผลการตอบรับเข้าร่วมนำเสนอบทความในระบบ ลงทะเบียน ใน เมนู Article Status

 

 

 

 

 

 

 

 


2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามอัตราที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/pay/


3. แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบลงทะเบียนที่ เมนู PAY IN


4. กรณีสนใจเข้าร่วมงามเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานในระบบลงทะเบียน http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/signup/ กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ชำระค่าลงทะเบียน ประเภทผู้เข้าร่วมงาน และแนบหลักฐานการชำระเงินใน เมนู PAY IN ตามขั้นตอนที่ 2 และ 3


5. ผู้ส่งบทความสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบลงทะเบียนใน เมนู Article Status ในคอลัมภ์  Comment ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป

6. ผู้ส่งบทความแก้ไข บทความตามที่ผู้ทรงฯ เสนอแนะ แล้วส่งกลับมายังผู้จัดทางอีเมล rmutrcon@rmutr.ac.th โดยพิมพ์หัวเรื่อง “ส่งไฟล์แก้ไข full paper พร้อมรหัสบทความ (rmutrcon-xxxx-xxx-x)”

7. กรณีผู้ส่งบทความนำเสนอประเภท POSTER หลังส่งบทความฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลด ธีมโปสเตอร์ได้ที่ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/download/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขานวัตกรรมอาคาร น.ส.สุพิชชา ปลอดโปร่ง  โทร. 02 441 6059 ต่อ 2424

สาขาการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.วรารัตน์ วัฒนชโนบล โทร. 02 441 6059 ต่อ 2423

สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน น.ส.สมกมล ภัทรกิจโสภณ โทร. 02 441 6060